สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ ธนาคารออมสิน วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท

สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ ธนาคารออมสิน วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท

The Thaiger จะพามาดูกันกับ สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ ธนาคารออมสิน ที่จะให้วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท และผ่อนชำระได้นานไม่เกิน 10 ปี ในวันนี้ (22 มิ.ย. 2565) ทาง The Thaiger จะพามาดูกันกับ สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ จากทาง ธนาคารออมสิน (GSB) ที่ซึ่งจะให้วงเงินกู้ได้สูงสุดถึง 20 ล้านบาท ใช้งานหลักประกัน 2 อย่าง : สลากออมสินพิเศษ – สมุดฝากเงินออมสิน และสามารถทำการผ่อนชำระได้นานไม่เกิน 10 ปี

รายละเอียดของตัว สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ จากทาง ธนาคารออมสิน (GSB) มีด้วยกันดังต่อไปนี้

– วัตถุประสงค์ของสินเชื่อ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ตามความต้องการของผู้กู้

– วงเงินที่เปิดให้กู้ภายในสินเชื่อชีวิตสุขสันต์

สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ จะเปิดให้กู้ภายใน 2 รูปแบบด้วยกันได้แก่

1. เงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 20,000,000 บาท

2. เงินกู้เบิกเกินบัญชี ไม่เกิน 10,000,000 บาท

ทั้งสองกรณีดังกล่าวขึ้นอยู่กับประเภทของหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน ดังนี้

ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของจำนวนเงินฝากคงเหลือในสมุดฝากเงินออมสิน

ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ โดยไม่ต้องพิจารณาถึงมูลค่าสลากเมื่อถอนคืนก่อนครบกำหนด

– ดอกเบี้ยของสินเชื่อชีวิตสุขสันต์ : อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

– ระยะเวลาชำระของสินเชื่อ

สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ จะมีระยะเวลาในการชำระ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

1. เงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา โดยส่งชำระเป็นงวดรายเดือน หรือสามารถส่งชำระไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ในแต่ละงวดกับเงินต้นบางส่วนได้ โดยพิจารณาตามความสามารถในการส่งชำระหนี้ของผู้กู้

2. ในกรณีที่ผู้กู้ประสงค์จะขอกู้และทำสัญญากู้เงินเป็นรายปี (ระยะเวลากู้ 1 ปี) โดยขอชำระเงินต้นและดอกเบี้ยครั้งเดียวเมื่อครบสัญญากู้เงิน ก็จะสามารถกระทำได้ โดยเป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการสินเชื่อตามวงเงิน และให้จัดทำสัญญากู้ระยะเวลา 1 ปีโดยส่งชำระเงินกู้และดอกเบี้ยครั้งเดียวเมื่อครบสัญญากู้

3. เงินกู้เบิกเกินบัญชี พิจารณาทบทวนสัญญาทุก 1 ปี

– คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อ

ผู้ที่มีความประสงค์ต้องการสมัครสินเชื่อชีวิตสุขสันต์นั้น จะต้องมีเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. บุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และมีความสามารถในการทำนิติกรรมได้ตามกฏหมาย

2. ผู้ฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษซึ่งเป็นผู้เยาว์และมีความประสงค์ขอกู้เงินโดยใช้สลากออมสินพิเศษของตนเองเป็นหลักประกันจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม

3. เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้

4. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

– หลักประกันภายในสินเชื่อชีวิตสุขสันต์

สินเชื่อชีวิตสุขสันต์จะมีการใช้งานหลักประกันดังต่อไปนี้

1. สลากออมสินพิเศษ มีหลักเกณฑ์ดังนี้

เป็นของผู้กู้และ/หรือของบุคคลอื่น (บุคคลธรรมดา) ซึ่งเป็นของสาขาที่ให้กู้เงิน

อายุสลากที่นำมาเป็นหลักประกันจะต้องไม่น้อยกว่า 1 วัน นับตั้งแต่วันที่รับฝากที่ระบุในสลาก

ไม่เป็นสลากชนิดระบุให้ใช้เงินแก่ผู้ถือสลากออมสินพิเศษ ยกเว้น มีการโอนเปลี่ยนชนิดสลากแล้ว

ไม่เป็นของผู้เยาว์ ยกเว้น กรณีผู้เยาว์ขอกู้เงินโดยใช้สลากของตนเองเป็นหลักประกัน

ให้ใช้ทั้งฉบับหรือหลายฉบับรวมกัน แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 10,000 บาท ต่อการกู้แต่ละครั้ง

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป